do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Martę Karpisz za pośrednictwem sklepu internetowego martakarpisz.pl (zwanego dalej: „Sklepem”).

 

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego martakarpisz.pl;
4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem martakarpisz.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Martą Karpisz a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 1. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem martakarpisz.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep Internetowy, działający pod adresem martakarpisz.pl, prowadzony jest przez:
       Marta Karpisz
       ul. Purkopa Bernarda 7
       41-940 Piekary Śląskie
       NIP: 1230766060
       e-mail: smarta7714@gmail.com
       tel.: +48 519 537 720 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)
       nr konta bankowego: 84 1090 2011 0000 0001 4119 4312
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
       a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
       b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
       c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Marta Karpisz zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu lub wpisując w przeglądarce adres:
http://martakarpisz.pl/pl/i/REGULAMIN/13
2.9. Ogłoszenia, reklamy i inne informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 1. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w ramach Witryny, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
       a) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
       b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
       c) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Marty Karpisz;
       d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
       e) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży - Zamówienia

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową martakarpisz.pl, dokonać wyboru produktu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zakup” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Klient może zmienić zamówienie nie później niż do chwili otrzymania informacji o przyjęciu zamówienia przez Marta Karpisz.
4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
       a) przedmiotu zamówienia oraz jego ilości,
       b) ceny zamawianych produktów lub usług,
       c) wybranej metody płatności,
       d) wybranego sposobu dostawy,
       e) czasu dostawy,
       f) przyznanych rabatów.
4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup”.
4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Marta Karpisz umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: "Potwierdzenie zamowienia nr …", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.10. W przypadku braku towaru w magazynie Klient zostanie poinformowany w przeciągu 24h i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
4.11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.12. Klient ma możliwość korekty Zamówienia w tym celu powinien skontaktować się ze sklepem martakarpisz.pl za pomocą poczty elektronicznej na adres: smarta7714@gmail.com lub telefonicznie: +48 519 537 720.
4.13. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu.
4.14 W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 1. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła. Ceny towarów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazane w zakładce: Dostawy.
5.2. Klient ma możliwość uiszczenia płatności:
       a) płatność przelewem na konto Sklepu Internetowego, nr konta 84 1090 2011 0000 0001 4119 4312
       b) płatność kartami płatniczymi:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

Płatności Shoper

5.3. Sklep martakarpisz.pl może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez sklep martakarpisz.pl, jako przyjęte do realizacji i spełniające wszelkie dodatkowe wymogi związane z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.
5.4. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT lub paragon fiskalny) jest dołączany do przesyłki.
5.5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 1. Dostawa

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz Wielkiej Brytanii i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
6.2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pomocą: przesyłki kurierskiej, Poczty Polskiej lub odbioru osobistego zgodnie z opcją wybraną przez Klienta. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Kosztów dostawy są wskazane w zakładce: Dostawy.
6.3. Termin realizacji dostawy widnieje odpowiednio przy każdym produkcie w Sklepie Internetowym i rozpoczyna się od dnia skompletowania Zamówienia. Terminy dostaw artykułów niedostępnych w danym czasie w sklepie będą uzgadniane z Klientem indywidualnie drogą mailową lub telefoniczną.

 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Marta Karpisz podany w niniejszym Regulaminie.
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: towarów przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb, czyli produkty spersonalizowane.
7.4. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
       Marta Karpisz
       ul. Purkopa Bernarda 7
       41-940 Piekary Śląskie
7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 

 1. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Marta Karpisz jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres smarta7714@gmail.com. Marta Karpisz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. Marta Karpisz jest producentem dostępnych w sklepie towarów. Sklep Internetowy przekaże Klientowi gwarancje jakości Produktów, jeżeli zostały one udzielone przez Producenta tych Produktów.
8.4. Jeżeli po otrzymaniu Produktów Klient wykryje wady fizyczne Produktów, powinien on niezwłocznie zgłosić zauważone wady Produktów do Sklepu Internetowego za pośrednictwem e-maila. Koszty związane z odesłaniem wadliwych Produktów, Marta Karpisz zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanych Produktów należy dołączyć otrzymaną fakturę lub paragon oraz dołączyć opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Produktów. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Marta Karpisz zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Produkty do wyboru.
8.5. Reklamacje związane z uszkodzonym produktem t.j. jego np. zgniecenie, czy inne uszkodzenia wynikłe w transporcie, będą uwzględnione wyłącznie po otrzymaniu protokołu sporządzonego przez firmę dostarczającą paczkę. Dlatego klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki przy kurierze.

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Marta Karpisz podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Marta Karpisz o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:        Marta Karpisz
       ul. Purkopa Bernarda 7
       41-940 Piekary Śląskie
lub przy pomocy poczty e-mail pod adres smarta7714@gmail.com.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Marta Karpisz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 1. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Marta Karpisz a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Marta Karpisz a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Marta Karpisz.
10.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl